Вземете своят бонус

Правила и условия за ползване на сайта efbet.com

Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри от разстояние, чрез интернет.

 1. 1. Общи правила

1.1. Настоящите Условия за ползване и Правила за игра регламентират реда и начина за регистрирането в сайта, всяко ползване на предлаганите услуги и всички приети залози от БроБет Лимитед /EFbet.com/.

1.2.БроБет Лимитед /EFbet.comси запазва правото да изменя настоящите условия по всяко време без предизвестие. Всяко издание на правилата задължително съдържа датата на влизане в сила. Всички клиенти, регистрирани в сайта, ще бъдат уведомени своевременно за промени в настоящите условия и правила.

1.3. БроБет Лимитед /EFbet.comси запазва правото по всяко време, без да е нужна аргументация, да отказва приемането на даден залог или част от него, както и да обявява съмнителните залози за невалидни. БроБет Лимитед /EFbet.comгарантира на своите клиенти, че направени от тях залози няма да бъдат обявявани за невалидни неоснователно.

 1. 2. Клиент

Всяко физическо лице може да бъде клиент на БроБет Лимитед /EFbet.com/, ако отговаря на законовите изисквания за участие в съответната му държава.

2.1 Лица под осемнадесетгодишна възраст нямат право да се регистрират на сайта на БроБет Лимитед /EFbet.com/, като всякакви депозирани средства или спечелени пари от такива лица ще бъдат отнемани в полза на БроБет Лимитед /EFbet.com/.

2.2. БроБет Лимитед /EFbet.comси запазва правото по всяко време, без да е нужна аргументация, да откаже откриване на потребителска сметка.

2.3. БроБет Лимитед /EFbet.comси запазва правото да закрие едностранно потребителска сметка. Разпореждането с паричните средства/връщането им на потребителя или конфискуването им в полза на БроБет Лимитед /EFbet.comсе преценява от БроБет Лимитед /EFbet.comза всеки отделен случай конкретно. Потребителят се уведомява за решението.

2.4. Жителите на САЩ и Франция нямат право да откриват потребителски сметки. Интернет хазартът може да бъде изцяло или частично ограничен в някои юрисдикции. Ако интернет хазартът е незаконен във Вашата юрисдикция, Вие нямате право да завършите своята регистрация или да откриете потребителска сметка. БроБет Лимитед /EFbet.comне поема никаква отговорност за интернет хазарт от жители на юрисдикции, в които това е незаконно.

Играчите, депозиращи или изтеглящи пари, подлежат на процедура за проверка на потребителя.

2.5. БроБет Лимитед /EFbet.comси запазва правото по всяко време да прехвърля и/или лицензира без предизвестие дадено право, отговорност и/или опериране на сметка на БроБет Лимитед /EFbet.comна друго юридическо лице, предмет на гаранция от БроБет Лимитед /EFbet.comза осъществяването на прехвърлената отговорност.

 1. 3. Регистрация в системата на EFbet.com

3.1. Регистрацията в системата на EFbet.com се осъществява чрез попълване лично от клиента на Формуляра за регистрация и изпращането му до БроБет Лимитед/EFbet.com/.

3.2. Клиентите са длъжни да се регистрират в системата на EFbet.com лично и носят пълната отговорност за верността на представените от тях данни.

3.3. Всеки клиент има право да регистрира само една потребителска сметка. При промяна на данните, посочени в разпоредба 3.2., клиентът е длъжен да извърши актуализация на предоставената от него при първоначалната регистрация информация. Отговорността за поддържане на актуалната информация в потребителската сметка е изцяло на клиента.

БроБет Лимитед /EFbet.comне носи отговорност за регистрации, които не са извършени лично, както и за регистрации, при които са въведени грешни, неверни или неактуални данни от клиента. В тези случаи БроБет Лимитед /EFbet.comима право да закрие потребителската сметка по начина, описан в разпоредба 2.3.

В случай, че регистрацията е направена с невярна информация, сметката се закрива. В такива случаи, след проведено разследване, всички средства по потребителската сметка ще бъдат изплатени обратно на потребителя или конфискувани в полза на БроБет Лимитед в зависимост от обстоятелствата.
Регистрацията на всеки клиент може да бъде отказана или закрита по едностранно решение на оператора, но договорените преди това задължения ще бъдат уважени.

Предоставените от участниците данни са лични данни по смисъла на приложимото законодателство за защита на личните данни и обработването им ще се извършва от Организатора при спазване на особените изисквания на това законодателство.

3.4. Всички клиенти трябва през цялото време да са в състояние да гарантират, че:

– не действат от името на трето лице;

– не депозират средства с неясен произход;

– не депозират пари чрез кредитна карта, която не са оторизирани да използват или че не получават пари от такава кредитна карта със знание за това;

– не използват услугите, предлагани от БроБет Лимитед, за изпиране на пари.

Забранява се на играчите да продават, прехвърлят или закупуват сметки от други играчи.
Всички клиенти/играчи имат право да закрият сметката си, като следват процедурата за закриване на сметка, определена от БроБет Лимитед /EFbet.com/.

3.5. Строго се забранява използването на роботи, механични, електронни и/или други средства за автоматично вземане на решения в която и да е игра или „Спортни залози” като гост или клиент.

3.6. Клиентът може да захранва само една сметка за залагания. Всички други сметки, дори и захранени, ще бъдат закрити.

 1. 4. Сметки

4.1. За да използва предлаганите от БроБет Лимитед /EFbet.com/ услуги, клиентът трябва да има валидна регистрация и да е захранил потребителската си сметка с достатъчно средства.

4.2. Минималният депозит по сметка се определя от БроБет Лимитед /EFbet.com/.

4.3. Депозитите по сметка могат да бъдат извършвани в една от изброените на уебсайта валути. БроБет Лимитед /EFbet.comможе да начислява такси при теглене на средства. Таксите при теглене на средства се обявява на сайта на организатора. . Депозираните средства по една сметка не могат да бъдат прехвърляни в друга сметка.

4.4. Изплащането на суми от потребителска сметка в БроБет Лимитед /EFbet.com/ ще се извършва чрез използваните от БроБет Лимитед /EFbet.com/ методи за безкасово разплащане.

4.5. БроБет Лимитед /EFbet.comси запазва правото, преди да обработи Вашето теглене, да поиска ясно и четливо фотокопие на Вашата карта VISA/Mastercard, банково извлечение и документ за самоличност със снимка.

4.6. Всеки клиент e длъжен да пази в тайна данните за  своята сметка, включително потребителско име, личен номер на сметката и парола, както и да вземе всички необходими мерки срещу узнаването на тези данни от трети лица.БроБет Лимитед /EFbet.com/ не носи отговорност при предоставянето по какъвто и да е начин от страна на участника на потребителското му име, личен номер на сметка и парола на други лица.  БроБет Лимитед /EFbet.com/ не възстановява никакви загуби вследствие на използване на данните на клиента от трети лица. Клиентът няма право на никакви възражения, основани на отношенията му с трети лица.

4.7. Клиентът не трябва да позволява на които и да са трети лица да използват данните му за легитимиране (влизане) в уебсайта.

4.9. Процедури по отношение на неактивни сметки

За целите на тази глава, за неактивна се счита онази сметка, която не е използвана за определен от БроБет Лимитед /EFbet.com/ период.

4.10. Ако в продължение определения от БроБет Лимитед /EFbet.com/  период от време не е регистрирана активност и/или транзакция по дадена потребителска сметка, БроБет Лимитед /EFbet.com/ ще налага месечна такса. Размерът на месечната такса се обявява на сайта на организатора
5. Залози

5.1. Минималният залог се определя от БроБет Лимитед /EFbet.com/ и се обявява на сайта.

5.2. Не се приемат залози на кредит. Необходимите средства трябва да бъдат налични по потребителската сметка, преди залогът да бъде приет от БроБет Лимитед /EFbet.com/.

5.3. Залози ще бъдат приемани само до началото на спортното събитие или до друг посочен от БроБет Лимитед /EFbet.com/ момент. По отношение на събития със залози в реално време, залози ще бъдат приемани до настъпване на събитието.

5.4. Ако БроБет Лимитед /EFbet.com/ случайно приеме залог след посочения в 5.3 момент, БроБет Лимитед /EFbet.com/ си запазва правото да обяви залога за невалиден.

5.5. С извършване на залог, клиентите декларират, че не им е известен изхода от събитията, за които правят залози, както и че не могат по никакъв начин да влияят на тези изходи и събития.

5.6. БроБет Лимитед /EFbet.comси запазва правото да отказва приемането на който и да е залог или част от залог и да обявява съмнителните залози за невалидни. БроБет Лимитед /EFbet.comще информира клиента по електронна поща, телефон или телефакс, а заложената сума ще се възстановява по сметката на клиента. Когато дадена селекция е обявена за невалидна, в Единичните залози заложените суми се връщат. При залози за повече от една селекция заложената сума остава за оставащите селекции, като обявената за невалидна селекция се счита за позната с коефициент 1.00.

5.7. Повтарящите се заявления, съдържащи едни и същи селекции от един и същ или от различни клиенти, могат впоследствие да бъдат обявени за невалидни при следните обстоятелства:

5.7.1. Когато БроБет Лимитед /EFbet.com/ вярва, че клиентите действат в тайно споразумение или като обединение.

5.7.2. Когато заявленията за залог са регистрирани бързо едно след друго.

5.8. Във всеки един от посочените в разпоредба 5.7 случаи БроБет Лимитед /EFbet.com/ може да изплати само сумата, която би била приета за един клиент, правещ един залог.

5.9. В случай на неволна грешка, направена от клиента при залог, същият може да анулира своя залог, като изпрати незабавно уведомление до БроБет Лимитед /EFbet.com/. БроБет Лимитед /EFbet.comопределя периода от време, след изтичане на който залог не може да бъде анулиран. Не може да бъде анулиран залог, ако събитието вече е започнало, при мач или залози от типа „Залози на живо”. БроБет Лимитед /EFbet.comси запазва правото да откаже анулирането на залога, ако някое от горепосочените правила не е спазено.

5.10. Всички залози подлежат на приемане от БроБет Лимитед /EFbet.com/ и ще бъдат потвърдени на клиента в момента на извършване на залога или непосредствено след това.

5.11. Преди да потвърди заявката за залога, клиентът трябва да се увери, че разбира условията на заявлението за залог, включително раздела Правила.

5.12. При извършване на залог по интернет, клиентът е единственият отговорен за транзакциите по неговата сметка. Клиентът е длъжен да се увери, че е проверил залозите си за грешки, преди да ги изпрати. След приключване на транзакцията тя не може да бъде променяна. EFbet.com не носи отговорност за липсващи или дублиращи се залози, направени от клиента, и не разглежда заявления за несъответствия въз основа на липса или дублиране на игра. В този случай клиентът може да анулира залога си по начина, описан в разпоредба 5.9.

5.13. Всички направени в БроБет Лимитед /EFbet.com/ залози се считат за заявени и получени в Република Малта. Всички договори между БроБет Лимитед /EFbet.com/ и клиента се считат за сключени в Република Малта.

5.14. Чрез използването на която и да е игра в БроБет Лимитед /EFbet.com/, клиентът гарантира, че е запознат с правилата на тази игра и признава, че правилата на всяка игра са на разположение в сайта..

5.15. БроБет Лимитед /EFbet.comможе да определя максимални залози за определени спортове, първенства, държави, срещи, потребители и др.

5.16. БроБет Лимитед /EFbet.comси запазва правото да определя размер на залог, над който  компанията ще определи дали да приеме залога и при какви условия.

 1. 6. Печалби

6.1. БроБет Лимитед /EFbet.com/  определя максималните печалби на една колонка (със сингъл или повече от една срещи) за различните лиги, първенства, държави, шампионати, спортове и др. и ги обявява на сайта.

6.2. Клиентите нямат право да правят повече от един залог, използвайки една и съща или подобна комбинация от събития, ако възможната печалба е по-висока от определената от БроБет Лимитед /EFbet.comсъгласно 6.1.

6.3. Всички печалби ще бъдат изплащани чрез натрупване на сумите по потребителската сметка на клиента в БроБет Лимитед /EFbet.com/.

6.4. Обичайно печалбите се изплащат във валутата, в която е и потребителската сметка.

6.5. БроБет Лимитед /EFbet.com/ ще раздава на клиентите допълнителни парични печалби и/или предметни награди, бонуси, ще определя бонус програми, програми за лоялност и др., както и ще формира и изплаща фондове от типа Джакпот. Правилата на допълнителните парични печалби и предметни награди, бонусите, бонус програмите, програмите за лоялност и т.н., както и  начините за формиране и разпределение на фондовето от типа Джакпот се обявяват на сайта.

6.6. БроБет Лимитед /EFbet.com/ може да предоставя на клиентите  „безплатни залози” /като награда или по свое усмотрение/.

6.6.1. Безплатните залози важат определен период от време.

6.6.2 При използване на безплатен залог, участникът получава само чистата печалба (залогът, умножен по коефициента, минус залога). Например: Ако участникът заложи безплатен залог 10 лева на коефициент 2,50, той ще спечели 15 лева (10 лв /залог/ х 2,50 /коефициент/ = 25 лв. /печалба/ – 10 лв. /залог/ = 15 лева /чиста печалба/).

6.6.3. БроБет Лимитед /EFbet.com/ може да поставя изисквания към начина на използване на безплатните залози.

 1. 7. Коефициенти

7.1. БроБет Лимитед /EFbet.comпредлага само залози с фиксирани коефициенти. Разплащанията по всички залози ще се извършват по предлагания в момента на приемане на залога коефициент. БроБет Лимитед /EFbet.comси запазва правото да променя коефициенти по всяко време.

7.2. Със залагане или потвърждаване на залог, всеки клиент декларира, че е съгласен с настоящите Условия и правила, отделните и специфичните правила за конкретните видове игри, както и всички други правила на БроБет Лимитед /EFbet.com/, имащи отношение към конкретния залог на клиента.

 1. 8. Залагания от тип „Борса за залози”

8.1. БроБет Лимитед /EFbet.com/ може да предлага на клиентите залози от типа „борса за залози” , при които клиентите залагат един срещу друг.

8.2. При залагания от типа „борса за залози” БроБет Лимитед /EFbet.comсъбира от клиентите комисионна.

8.2.1. Комисионната се изчислява като процент от спечелената от клиента сума и/или като процент от направените от клиента залози и/или като процент направените от клиента депозити.

8.2.2. Процентът на комисионната се определя на база основен лихвен процент, определен от БроБет Лимитед /EFbet.com/, който се публикува в интернет сайта и може да се променя. За всяка промяна на основния лихвен процент,БроБет Лимитед /EFbet.com/ уведомява клиентите.

8.2.3. БроБет Лимитед /EFbet.com/ може да дава на клиентите отстъпки от основния лихвен процент, като начина на тяхното определяне и размера им се обявяват в интернет сайта.

8.4. Освен комисионната, БроБет Лимитед /EFbet.com/ има право да събира други такси за регистрация, участие, специфични залози, захранване на сметки, теглене на суми и др. Размерът на таксите се обявява в интернет сайта.

8.5. При залози от типа „борса за залози” се прилагат всички условия и правила от настоящите задължителни игрални условия, които са съотносими за този тип залагания. Специфичните условия и правила се обявяват на интернет сайта.

 1. 9. БроБет Лимитед /EFbet.com/ може да предлага на клиентите си залози на виртуални спортни състезания, надбягвания с виртуални коне и виртуални кучета, които се организират и провеждат в цялост /вкл. определяне на резултатите/ от външен, независим от дружеството-организатор, доставчик.
 1. 10. БроБет Лимитед /EFbet.com/може да предлага на клиентите залози на събития, свързани с науката, техниката, културата или изкуството; събития, свързани с прогнозата за времето; събития, които имат общественополитически характер; събития, свързани с демографски, финансови, географски и икономически фактори; събития със спортен характер, които зависят от случайността; събития, свързани с шоу бизнес и др. събития.

10.1. При залози от този тип се прилагат всички условия и правила от настоящите задължителни игрални условия, които са съотносими за този тип залагания.

 1. 11. Събития

11.1. Всякакви подозирани нередности в играта или спортното събитие могат да доведат до задържане на плащанията от страна на БроБет Лимитед /EFbet.com/, докато не бъде проведено пълно разследване. Всички направени залози по такива събития могат да бъдат обявени за невалидни и заложените суми да бъдат върнати.

 1. 12. Грешки и пропуски

12.1. БроБет Лимитед /EFbet.com/ не носи отговорност за печатни грешки, които могат да се появят на неговите уебсайтове и печатни материали.

12.2. БроБет Лимитед

/EFbet.com/ си запазва правото да анулира или да вземе друго решение за коефициентите, валидни при определяне на печалбата за всеки залог, направен по очевидно грешна линия, и/или залог, направен след започване на събитието.

12.3. При възникване на специални обстоятелства по преценка на БроБет Лимитед /EFbet.com/, същият има право за определен изход, резултат, състезание, предвиждане и/или предвиждания, приети за даден интервал от време, да определи, че са познати с коефициент „1“, да ги анулира или да вземе друго решение за коефициентите, валидни при определяне на печалбите.

12.3.1. Специални обстоятелства включват, но не се ограничават до технически грешки, допуснати при публикуване на информацията в актуалната програма, предварителна информация в медиите или други източници и др.;

12.3.2. В случай, че в следствие на техническа грешка, в сайта бъде въведен неточен коефициент, Ефбет има право за всички предвиждания, приети при този коефициент, да определи,че са познати с коефициент „1“ или да изплати печалби за тези предвиждания, след като неточно въведения коефициент бъде коригиран от Ефбет.

 1. 13. Изключване и ограничение на отговорност

13.1. Съдържанието на уебстраниците на БроБет Лимитед /EFbet.com/ е предоставено „такова, каквото е“. Според изискванията на приложимия закон, БроБет Лимитед /EFbet.com/ не поема никакви гаранции, изрични или по подразбиране, по отношение на точността, благонадеждността или съдържанието на страниците. БроБет Лимитед /EFbet.com/ си запазва правото да редактира страниците или да оттегля достъпа до тях по всяко време.

13.2. БроБет Лимитед /EFbet.com/ не носи никаква отговорност за изготвени или публикувани от трети лица материали, към които има препратка в и към уебстраниците на БроБет Лимитед /Efbet.com/.

13.3. В никакъв случай БроБет Лимитед /EFbet.com/ не носи отговорност за косвени или последващи загуби, причинени по какъвто и да е начин.

13.4. БроБет Лимитед

 /EFbet.com/ не носи отговорност за компютърни неизправности, повреди в телекомуникационното обслужване или връзката с интернет, нито за опити от Ваша страна да участвате в игри по методи, средства или начини, които не са предвидени от нас.

13.5. Въпреки че предприемаме всички необходими мерки, за да се уверим, че софтуерът и файловете не съдържат компютърни вируси, ние не можем да и не гарантираме, че софтуерът и файловете не съдържат такива проблеми.

13.6. Може временно да преустановим обслужването или част от него поради каквато и да е причина по наша собствена преценка. Възможно е, но не сме задължени, да Ви известим дотолкова, доколкото е необходимо.

13.7. Ако в дадено съдилище БроБет Лимитед /EFbet.com/ бъде намерено за отговорно по какъвто и да е начин, то неговата отговорност се ограничава до размера на съответната заложена сума или сумата по заложната сметка на клиента, която от двете е по-малка.

 1. 14. Авторско право и достъп до уебстраниците

14.1. С осъществяването на достъп до интернет страниците на БроБет Лимитед /EFbet.com/ клиентът се съгласява с условията на настоящия договор. В случай че не е съгласен с настоящите условия, клиентът не трябва да посещава интернет страниците на БроБет Лимитед /EFbet.com/..

14.2. Съдържанието на уебстраниците на БроБет Лимитед /EFbet.com/ е предмет на авторско право и всички права са запазени. Възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхраняването на част от или цялото съдържание под каквато и да е форма без предварително писмено разрешение на БроБет Лимитед /EFbet.com/ се забранява, освен в съответствие със следното разрешение. БроБет Лимитед /EFbet.com/ дава съгласие да съхранявате на Вашия компютър или във вид на печатни копия откъси от тези страници само за Ваше лично ползване. Отделни документи от нашите уебстраници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в документите.

 1. 15. Разни

15.1. Като условие за ползването от страна на клиента на уебсайта на БроБет Лимитед /EFbet.com/., клиентът гарантира пред БроБет Лимитед /EFbet.com/, че няма да използва същия за цели, които са незаконни или забранени от настоящите условия, разпоредби и бележки.

15.2. Ако дадена част от настоящия договор бъде определена за невалидна или неприложима съгласно приложимото право, включително, но не само, горепосочените откази от предоставяне на гаранции и ограниченията на отговорност, то невалидните или неприложими разпоредби се считат за заменени от валидна, приложима разпоредба, която най-близко отговаря на намерението на оригиналната разпоредба, а останалата част от договора остава в сила.

15.3. С осъществяването на достъп до интернет страниците на БроБет Лимитед /EFbet.com/ клиентът се съгласява с условията на настоящия договор.

15.4. Всички права, които не са изрично предоставени чрез настоящия договор, са запазени.

16. Обработка на оплаквания

Всички оплаквания от играчи се обработват първоначално от нашите служители за обслужване на клиенти и при нужда се отнасят до мениджъра по обслужване на клиенти за разрешаване. В случай на тежък проблем, той може да се отнесе и до мениджърския екип или до борда на директорите. Ако все още не може да се постигне решение на проблема, ще се търси арбитраж от компетентна организация. Целта ни е да разрешаваме всички оплаквания максимално бързо и максимално задоволително за клиентите.

 1.  17. Депозиране/Изтегляне на средства

БроБет Лимитед /EFbet.com/ осигурява на клиентите си редица методи за депозиране или изтегляне на средства. В същото време клиентите не трябва да считат БроБет Лимитед /EFbet.com/ за финансова институция, или да очакват лихви по вложените средства.

Депозирането на средства може да се извърши посредством разрешените методи от приложимото законодателство. Приетите от БроБет Лимитед /EFbet.comначини за депозиране на средства, се обявяват на сайта.

БроБет Лимитед /EFbet.com има право да въвежда ограничения по отношение на изтеглянето на средства. Ограниченията се публикуват на сайта.

 1. 18. Изключителни обстоятелства

18.1 Всеки залог може да бъде обявен за невалиден и уреден при коефициент 1.00, ако отговаря на условията, посочени в правилата на отделните спортове и игри, публикувани на сайта.

18.2 EFbet.com си запазва правото, по свое усмотрение, да обяви даден залог за невалиден, ако има съмнение, че:

 • – Залозите са обявени, осъществени и/или приети поради грешка;
 • – Залогът е осъществен след започването на събитието;
 • – Е осъществено съвместно залагане;
 • – Е осъществено арбитражно залагане;
 • – Е осъществено залагане с влияние (съмнително залагане); и/или
 • – Резултатът е пряко или непряко повлиян от криминални действия.

18.2.1 „Грешка” може да бъде човешка грешка, печатна грешка, погрешно разбиране на печатен текст или устно изявление, погрешен превод, правописна грешка, техническа грешка, грешка при регистрация, грешка при транзакция, грешка при обявяване, Форс Мажор и/или подобни обстоятелства.

18.2.2 „Съвместно залагане” (Syndicate Betting) е практика, забранена от EFbet.comпри която собственик на потребителска сметка заобикаля правилата на EFbet.com директно или индиректно.

18.2.3 „Залагане с влияние (съмнителен залог)” (Influence Betting) е практика, забранена от EFbet.com, при която собственик на потребителска сметка или лица, свързани със собственика на потребителска сметка, влияят на изхода на дадена среща или събитие директно или индиректно.

18.2.4 „Арбитражно залагане” (Arbitrage Betting) е практика, забранена от EFbet.com, при която клиент използва т.нар. „грешки” с цел печалба.

18.3. Печалбите на клиентите се определят на база официалните резултати, обявени от БроБет Лимитед /EFbet.com/ и в съответствие с правилата на отделните състезания.

18.4 Не се разрешават залози на събития, с които клиентът е директно обвързан или има достъп до вътрешна информация относно изхода на събитията. Ако има подозрения за нарушаване на това правило, EFbet.com си запазва правото да обяви залога за невалиден и да откаже да изплати евентуалните печалби. Освен това, си запазваме правото да предприемем по-нататъшни действия с цел защита на интересите си и спазване на действащото законодателство.

18.5 Запазваме също и правото си да отменим залози даже в последствие, ако клиентът е спечелил в следствие на грешка, включително грешка в предаването на информация. Във всеки такъв случай, залогът ще бъде върнат в сметката на клиента. Запазваме си правото да държим клиента отговорен за всякакви щети, причинени от клиент, който умишлено се възползва от техническа или административна грешка при извършване/получаване на плащания.

18.6 БроБет Лимитед /EFbet.comси запазва правото да прекрати изплащането на печалби, ако се установи, че има основателно предположение, че е осъществена дейност от един или група участници с цел да предопредели резултата на дадено състезание или в случай, че има съмнение за достоверността на провеждане на състезанието.Всички залози на подобни събития могат да бъдат обявени за невалидни и заложените суми да бъдат върнати.

Настоящите правила са утвърдени от ДКХ, с решение: Р-000030-12087 /11.12.2015 г.